Erosionsanalys

Erosion är en process som påverkar stabiliteten i slänterna längs vattendrag genom att förändra slänternas form (geometri). Erosionen varierar med jordart och ökar vid höga vattenflöden, vågbildning eller minskad markvegetation. I och med klimatförändringen i Sverige väntas flödena i våra vattendrag öka. Detta, i kombination med att vi allt oftare bygger nära stränderna, medför att erosionsproblematiken sannolikt kommer att öka i framtiden.

Den metod som användes inom Göta älvutredningen för att bedöma mängden erosion i dagens och framtidens klimat har nu generaliserats för att vara tillämpbar även för andra vattendrag. En erosionsutredning kan utföras på flera nivåer. Principiellt kan den betraktas som en översiktlig eller som en detaljerad utredning som syftar till att bedöma om erosion förekommer, respektive bedöma dess omfattning. Vilket underlagsmaterial som ska användas i vilket skede kan variera mellan varje specifik utredning. I en utredning som avser kartlägga erosionen och utgöra underlag för eventuella åtgärder är det viktigt att från början ställa några grundläggande frågor:

Förekommer erosion och i så fall längs vilka sträckor? Vad beror erosionen på? Hur omfattande är erosionen?

Parallellt med rapporten har en metodik för översiktlig kartering av erosionsrisker arbetats fram (Rydell et al., 2012). Denna bygger på att stegvis öka kunskapen om erosionsförhållandena på såväl översiktlig som detaljerad nivå.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej